Tarieven en vergoeding

Het Praathuis heeft voor 2021 met alle zorgverzekeraars een contract gesloten

Logopedie wordt volledig vergoed vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekering. Voor volwassenen geldt er een jaarlijks eigen risico.

Kinderpsychologische hulp wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Tarieven 2021


Kinderlogopedie
  
  Tarief
Reguliere individuele zitting (30 minuten) € 37,50
Reguliere individuele zitting incl. toeslag voor behandeling aan huis € 52,50
Anamnese en onderzoek na verwijzing € 75,00
Overleg met derden (per 30 min.) € 37,50
Verslaglegging aan derden (per 30 min.) € 37,50Kinderpsychologie
Tarief
Consult (60 minuten, inclusief 15 min. administratietijd) € 75,00
Overleg met derden (per 30 min.) € 37,50
Verslaglegging aan derden (per 30 min.) € 37,50

Betalingsvoorwaarden

  • Logopedische hulp wordt door de praktijk rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd
  • Voor psychologische/pedagogische hulp ontvangt u maandelijks een nota van Het Praathuis
  • Het notabedrag dient binnen 30 dagen voldaan te zijn op het rekeningnummer vermeld op de nota
  • Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de cliënt verschuldigd is de administratieve gegevens van de zorgverlener beslissend.
  • Is het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen voldaan, dan is de cliënt in gebreke. Daarmee is Het Praathuis gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, over te gaan tot incassomaatregelen.
  • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn als volgt samengesteld: 15% van de gedeclareerde ter incasso gegeven hoofdsom met een minimum van €30,00. Deze kosten worden tezamen met de wettelijke rente en indien van toepassing BTW in rekening gebracht indien de cliënt niet binnen 30 dagen na de notadatum heeft betaald